Metodika

Metoda použitá v programu Kryštofova biblická krabička (dále KBK) vychází z tzv. Boží pedagogie a Pedagogiky víry. Konkrétní provedení pak z dlouhodobých zkušeností autorky s katechezí malých dětí a z inspirace mezinárodním programem Katecheze Dobrého pastýře. Nejde ale o totožný program, inspirace se projevuje v přístupu k dětem, k výběru témat a prostředků v katechezi.

Základními didaktickými prostředky v tomto programu jsou: 

 • Písmo svaté a k němu vytvořený materiál pro četbu a prožívání vybraných textů
 • Liturgie křtu a mše svaté a k nim vytvořený materiál
 • připravené prostředí, které dětem vytvoříte

V pozadí toho všeho je váš osobní vztah k Bohu a vztah k dětem, který by měl odrážet Boží láskyplný vztah ke každému z nás. 

Didaktické prostředky 

PÍSMO SVATÉ je základním zdrojem pro setkání s živým Bohem. Děti by měly poznat Bibli, ve které si čtou a ze které se modlí rodiče. V tomto programu pracujeme s liturgickým překladem Písma svatého a s dalšími materiály:

 • text biblického úryvku obsahuje Čítanka k programu KBK v kap. 1 až 23; některé texty jsou natištěny modrou barvou (čtou se spolu s "černým" textem dětem starším pěti let) a některé fialově (pro děti od šesti až sedmi let);
 • klíčový verš nebo verše jsou natištěny na tzv. ozdobné kartě k modlitbě; děti si mohou vyrábět vlastní modlitební karty nebo knížečky, do kterých si text opíší (týká se větších dětí, které rády píší)
 • po četbě textu používáme dřevěný a obrazový materiál: podložku, kulisu, figurky, případně doplňky, které si děti samy nebo s pomocí dospělého vyrobí.

S dětmi do přibližně pěti let objevujeme v textech projevy Boží lásky k nám. Otázky, které k tomu mohou rodiče inspirovat, najdete v metodické příručce k programu KBK. 

S dětmi od pěti let uvažujeme o odpovědi člověka na projevy Boží lásky. Nejprve hledáme odpověď v textu, poté ve vlastním životě. Metodická příručka proto obsahuje podněty a otázky k hledání těchto odpovědí. 

Pestrost materiálů pro práci dětí slouží k tomu, aby byly při katechezi aktivní. Materiály pomáhají:

 • vizualizovat hlavní myšlenku a skutečnosti, které jsou třeba pro uvažování nad poselstvím katecheze (nepoužíváme proto mnoho detailů, materiál musí být jednoduchý)
 • představit si situaci, o které čteme a uvažujeme
 • dát dětem možnost, aby mohlo opakovaně pracovat s materiálem samo a postupně si objevené poselství pro sebe zvnitřňovalo
 • najít odpověď Bohu v modlitbě, a tak děti uvádět do spontánního rozhovoru s Bohem.

LITURGIE KŘTU A MŠE SVATÉ jsou druhým a neméně důležitým zdrojem katecheze, protože při jejich slavení přijímáme účast na Božím životě. Při katechezích se soustředíme na to, aby děti porozuměly liturgickým znamením, která viditelným způsobem ukazují, čím nás Bůh při slavení těchto svátostí obdarovává. Hlavními didaktickými prostředky pro liturgickou katechezi jsou:

 • texty liturgických modliteb, které se vztahují k vybraným liturgickým gestům; texty obsahují kap. 24 a 25 v Čítance k programu KBK
 • materiál k obřadu křtu (více viz rubrika Materiál pro děti)
 • materiál ke mši svaté (více viz rubrika Materiál pro děti)

PŘIPRAVENÉ PROSTŘEDÍ je pojem z Montessori pedagogiky, kterým je také tento program inspirován. Připravené prostředí pomáhá dětem soustředit se na práci a zároveň jim má připomínat přítomnost Boží v našem životě. V praxi to znamená:

 • pro katechezi s dětmi vybereme prostor, kde je nerozptylují jiné hračky a věci (např. na uklizeném stole, kde jindy jíme) a kde budou přítomny jen předměty potřebné ke katechezi
 • s materiály pro katechezi dítě pracuje, aby pak mohlo dojít k jeho vnitřnímu rozjímání a k modlitbě[iii], z toho důvodu musejí mít hned od počátku materiály ke katechezi své místo a řád a dítě si je bere jen za tímto účelem, a to kdykoliv, kdy má potřebu se jimi zabývat. Není ale vhodné, aby např. figurky používal do svých jiných her. Materiály musejí mít svůj systém a místo (vnější řád je důležitý pro utváření vnitřního řádu).

Boží přítomnost mezi námi dětem připomíná MODLITEBNÍ KOUTEK. Doporučujeme vyhradit místo na skříňce, nebo na poličce, kde může být stále vystavena základní deska s podložkou a na ní např. stojánek k ozdobnou kartou, případně i figurky související s biblickým textem na kartě. U tohoto modlitebního koutku se můžete scházet k modlitbě a dítě tak bude inspirováno k tomu, aby se k němu vracelo i v průběhu dne.


Videprůvodce: Jak pracovat s biblickou krabičkou

Videokurz je určen rodičům a dalším dospělým průvodcům dětí. Bude umístěn na Youtube kanále KBK. Bude obsahovat celkem pět krátkých videí:

 • Představení KBK v kostce a ukázka práce s materiálem
 • O katechezi s dětmi 

 • O vánočním tajemství vtělení Ježíše Krista

 • O tajemství Božího království

 • O velikonočním tajemství

 • O tajemství církve a jejím slavení svátostí (termín smlouva)

Tato videa se připravují. 

Příprava didaktického materiálu

Pro jednotlivé katecheze doporučujeme připravit pro děti materiál, který bude uložen v "Kryštofově biblické krabičce". Materiál a způsob jeho přípravy je kompletně popsán na stránce Materiál pro práci dětí. Prohlédněte si tyto stránky, vyberte, co budete v nejbližší době potřebovat (je popsáno ve scénářích) a materiál nejlépe s dětmi připravte. 

Scénáře katechezí pro rodiče a jejich příprava

Zde je uveden seznam témat katechezí, který bude doplněn o jejich stručný obsah a cíl, ke kterému by měla společná práce s dítětem směřovat. Podrobné scénáře s návrhem postupných kroků a otázek pro děti spolu s návrhy na samostatnou práci dětí s pomocí didaktického materiálu vyjdou formou metodické příručky v tištěné podobě. Příručka bude obsahovat nutné uvedení do těchto témat.
Některá témata mohou obsahovat náměty pro několik setkání při katechezi, kterým lze rozvíjet téma ve starším věku dítěte.

Stránka je aktuálně upravována. 

Úvodní vyprávění

Obsah: Vyprávění legendy o siláku Reprobovi, který hledal nejmocnějšího krále a poznal ho v dítěti Ježíši. Prohlídka materiálů, malování první figurky.
Cíl: motivovat děti k zájmu o Ježíše a práci s materiály v krabičce.  
Doporučená příprava pro rodiče: 
seznámit se s úvodními částmi metodické příručky a poslechnout si doprovodné video: "Jak pracovat v katechezi s dětmi"

1. Začínáme vyprávět o Ježíši 

Obsah: vyprávění o zemi, kde se Ježíš narodil a žil. V této zemi žili také lidé, kteří jako první poznali Boha, který k nim mluvil prostřednictvím proroků. Jejich slova jsou zapsána v Bibli. Proroci slibovali, že Bůh pošle lidem zachránce, Mesiáše, a dávali mu různá jména. Přemýšlíme o Izajášově příslibu: Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo. Jaké světlo přijde? Od koho? Kdo je tím světlem?
Cíl: postupně uvádět děti do porozumění základním pojmům Svatá země, Palestina, Izrael, prorok, Bible, Písmo svaté, Evangelium; přiblížit jim uvažování o prvním symbolu - světle a tím je uvádět do jazyka znamení, kterým se vyjadřuje poselství Bible i slavení liturgie.
Doporučená příprava pro rodiče: poslechněte si doprovodné video k této metodice "O vánočním tajemství", kde jsou vysvětleny základy pro tuto dalších šest katechezí až do čísla 7.

2. Anděl ohlašuje narození Ježíše dívce Marii

Obsah: čteme z Písma svatého o události, kterou prožila dívka Maria a Nazaretě. Soustředíme se na nabídku Božího daru - naplnění proroctví, a budeme zkoumat, kdo je dítě, které se má Marii narodit. Se staršími dětmi (od 5-6 let) se zaměříme i na nabídku spolupráce - Maria řekla své "ano", co to pro ni a ostatní lidi znamenalo? Děti si tuto scénu sestaví a příběh si znovu prožijí jeho "přehráním".
Cíl: děti by měly na základě naslouchání porozumět, že se Maria se spolu s ostatními lidmi těšila na příchod Mesiáše, slíbeného Světla. Navštívil ji anděl Gabriel, posel od Boha, aby jí oznámil Boží nabídku stát se maminkou jeho Syna, který se narodí jako lidské dítě. Marie nad tím žasla a řekla své ano. Duch Svatý na ni sestoupil a ona se stala maminkou Ježíše. - To představuje základní schéma Božího jednání: On má první iniciativu, plní své sliby, zve člověka ke spolupráci a uskuteční svůj záměr. V jednotlivých katechezích, které se týkají vánočního příběhu, se bude toto schéma opakovat a my pomáháme dětem uvědomit si tento Boží přístup k nám.
Doporučená příprava pro rodiče: jako u katecheze č. 1.

3. Maria s Alžbětou chválí Boha

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče: 

4. Pastýři se klanějí narozenému Ježíši 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

5. Mudrci putují za Ježíšem a klanějí se mu 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

6. Simeon chválí Boha v chrámě za narození Ježíše 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

7. Bůh zachraňuje malého Ježíše 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

8. Jak Křtitel křtí a očekává Ježíše 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

9. Ježíš ohlašuje příchod Božího království 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

10. Ježíš si vybral apoštoly a učí je 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

11. Ježíš se představuje jako dobrý pastýř 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

12. Vyprávění o Ježíšově smrti a vzkříšení 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

13. Lidé vítají Ježíše v Jeruzalémě 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

14. Ježíš slaví s apoštoly velikonoční večeři 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

15. Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě a je zatčen 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

16. Ježíš je odsouzen 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

17. Ježíš umírá na kříži a modlí se za lidi 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

18. Nedělní setkání u prázdného hrobu 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

19. Vzkříšený Ježíš se setkává s přáteli 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

20. Ježíš odchází k Otci 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

21. Ježíšovi přátelé přijímají dar Ducha Svatého 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

22. Apoštolové pokračují v Ježíšově díle 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

23. Šavel poznává Ježíše a přijímá křest 

Obsah:
Cíl:
Doporučená příprava pro rodiče:

24. Jak mne Bůh obdaroval ve křtu 

Obsah: postupné uvádění do významu jednotlivých liturgických znamení v obřadu křtu; oslava výročí křtu
Cíl: podpora porozumění křtu jako daru života s Bohem a připojení se k rodině Božích dětí 

Doporučená příprava pro rodiče: 

- série videí na YouTube, kanál liturgie.cz, název: Křest malého dítěte (13 dílů po cca 2 minutách); odkaz na 1. díl
- Liturgie křtu malých dětí - text podle oficiální knihy obřadu - krok za krokem; odkaz na liturgie.cz
- přednáška Marie Zimmermannové o výchově dětí ve víře rozvíjením darů, které dostaly ve křtu; YouTube kanál Pastoračního střediska - Centra pro rodinu; odkaz (1:03 hod.)

25. Jak se setkáváme s Ježíšem ve mši svaté 

Obsah: postupné uvádění do liturgickým pojmů a jazyka znamení skrze jednotlivá gesta a vybrané momenty ve mši svaté
Cíl: připravovat děti na aktivní slavení mše svaté s porozuměním, co a jak slavíme

Doporučená příprava pro rodiče:
- publikace Misálek nejen pro děti (J. Kotas, M. a Ž. Nedbalovi), Triton 2018  (obsahuje otázky a odpovědi, které mohou pomoci rodičům porozumět lépe mši svaté; s dětmi ale neprobírejte jednu část po druhé, ale postupujte podle metodiky k tomuto programu).