Scénáře katechezí pro rodiče a jejich příprava

Na této stránce je uveden seznam témat katechezí, jejich stručný obsah a cíl, ke kterému by měla společná práce s dítětem směřovat. Podrobné scénáře s návrhem postupných kroků a otázek pro děti spolu s návrhy na samostatnou práci dětí s pomocí didaktického materiálu vyjdou formou metodické příručky v tištěné podobě. 

Některá témata mohou obsahovat náměty pro několik setkání při katechezi, kterým lze rozvíjet téma ve starším věku dítěte.

Stránka je aktuálně doplňována. 

Úvodní vyprávění

Obsah: Vyprávění legendy o siláku Reprobovi, který hledal nejmocnějšího krále a poznal ho v dítěti Ježíši. Prohlídka materiálů, malování první figurky.
Cíl: motivovat děti k zájmu o Ježíše a práci s materiály v krabičce.  
Doporučená příprava pro rodiče: 
seznámit se s úvodními částmi metodické příručky a poslechnout si doprovodné video: "Jak pracovat v katechezi s dětmi"

O tajemství Vánoc

V tomto oddíle začínáme narozením Ježíše jako historickou událostí a zkoumáme tajemství, kdo je Ježíš a proč se narodil tímto způsobem (teologicky jde o vtělení Ježíšem Krista). Události začínají v evangeliu posláním anděla Gabriela k Zachariáši, v našem programu začínáme poselstvím anděla Gabriela židovské dívce Marii. Vyprávění událostí předchází základní uvedení do existence a smyslu proroctví. Jednotlivé epizody pocházejí z evangelia podle Lukáše a Matouše, protože pouze jejich autoři se věnují Ježíšovu dětství. Obsahují události přibližně dvou let. Liturgicky se slaví v době adventní, vánoční a v mezidobí (dříve končila doba vánoční tzv. Hromnicemi tj. 2. 2., kdy se připomíná představení Ježíše v chrámě). 

1. Začínáme vyprávět o Ježíši 

Obsah: vyprávění o zemi, kde se Ježíš narodil a žil. V této zemi žili také lidé, kteří jako první poznali Boha, který k nim mluvil prostřednictvím proroků. Jejich slova jsou zapsána v Bibli. Proroci slibovali, že Bůh pošle lidem zachránce, Mesiáše, a dávali mu různá jména. Přemýšlíme o Izajášově příslibu: Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo. Jaké světlo přijde? Od koho? Kdo je tím světlem?
Cíl: postupně uvádět děti do porozumění základním pojmům Svatá země, Palestina, Izrael, prorok, Bible, Písmo svaté, Evangelium; přiblížit jim uvažování o prvním symbolu - světle a tím je uvádět do jazyka znamení, kterým se vyjadřuje poselství Bible i slavení liturgie.
Doporučená příprava pro rodiče: poslechněte si doprovodné video k této metodice "O vánočním tajemství", kde jsou vysvětleny základy pro tuto a dalších šest katechezí až do čísla 7 včetně.

2. Anděl ohlašuje narození Ježíše dívce Marii

Obsah: čteme z Písma svatého o události, kterou prožila dívka Maria a Nazaretě. Soustředíme se na nabídku Božího daru - naplnění proroctví, a budeme zkoumat, kdo je dítě, které se má Marii narodit. Se staršími dětmi (od 5-6 let) se zaměříme i na nabídku spolupráce - Maria řekla své "ano", co to pro ni a ostatní lidi znamenalo? Děti si tuto scénu sestaví a příběh si znovu prožijí jeho "přehráním".

Cíl: 
zprostředkovat dětem radost Marie z toho, že se naplnilo proroctví o Mesiáši, a uvést je při prezentaci příběhu do základního "schématu" Božího jednání: on má první iniciativu (posílá anděla), plní své sliby (obsah andělova sdělení), zve člověka ke spolupráci a rozhodnutí nechává na něm. Mariino rozhodnutí jí změnilo život.
Doporučená příprava pro rodiče: jako u katecheze č. 1.

3. Maria s Alžbětou chválí Boha

Obsah: Maria se vydala na cestu do judských hor, kde navštívila Alžbětu. Jejich setkání je od začátku radostné. Z čeho se radují? Kdo je důvodem jejich radosti? 
Se staršími dětmi nasloucháme radostné písni, které se latinsky říká Magnificat. Nejstarší děti (od 7 let) seznámíme s Alžbětiným a Zachariášovým synem Janem, kterému se říká Křtitel, a s jeho prorockým posláním. 
Cíl: pomoci dětem poznat, že oba synové byli jejich maminkám darováni Bohem a ony za to Bohu radostně děkují. Připravit děti na to, aby postupně porozuměli tomu, proč se oba stali darem pro všechny lidi nejen své doby, a v čem tento dar spočívá.
Doporučená příprava pro rodiče: jako u katecheze č. 1.

4. Pastýři chválí Boha za všechno, co viděli a slyšeli 

Obsah: děti naslouchají vybraným veršům z evangelia podle Lukáše, aby si poslechly celý příběh. Představuje několik osob a také Svatou zemi. Blíže je s nimi seznámíme (císař, Josef, Maria, pastýři, andělé) a Nazaret a Betlém - město Davidovo. Použijeme mapku, vyrábíme ovečky. Můžeme zpívat koledy. Poznáváme radostný obsah příběhu všemi smysly. Se staršími dětmi (od 5 let) se zabýváme také reakcí pastýřů na to, co všechno viděli a slyšeli. 

Cíl: děti poznávají další okruh osob, kteří se radují z darovaného dítěte (pastýři, andělé). Od andělů se učíme slyšet jeho nová jména: Spasitel a Kristus Pán; a vnímat další projevy radosti (společný zpěv). Se staršími dětmi se učíme rozvažovat o těchto událostech jako Maria, a chválit Boha v modlitbě jako pastýři. 
Doporučená příprava pro rodiče: jako u katecheze č. 1.

5. Mudrci putují za Ježíšem a klanějí se mu 

Obsah: děti naslouchají příběhu, ve kterém vystupují nové osoby: mudrci od východu, král Herodes, velekněží a učitelé Zákona; ze zeměpisu je zde zmínka o Judsku a městě Jeruzalému; slyšíme nová "jména" (tituly) pro Ježíše jako židovský král a vládce; můžeme se zabývat symbolem hvězdy a také symbolikou darů, které mudrci přinesli dítěti. V textu se setkáváme s novým proroctvím, tentokrát o Betlému.
Obsah vyprávění je obdobný jako u předešlých: jde o narození Ježíše a lidi, kteří se to různým způsobem dozvěděli a reagují na to. Novou skutečností je strach ze zprávy o narození nového židovského krále. 
Cíl: pokračujeme v uvádění dětí do reálií spojených s Ježíšovým životem a do objevováním daru jeho narození (mudrci zastupují okolní svět), král a učitelé zastupují lidi, kteří si myslí, že Boha znají, ale nic nového od něj neočekávají. Připravujeme děti (od 5 let) na porozumění dalším tajemstvím spojených s Ježíšem skrze symboliku darů mudrců. 
Doporučená příprava pro rodiče: jako u katecheze č. 1.

6. Simeon chválí Boha v chrámě za narození Ježíše 

Obsah: téma je určeno dětem od 5 let. Novou realitou je židovský chrám, symbol na něm (menorah) ukazuje na Boží přítomnost; chrám má tedy zvláštní význam při setkávání věřících s Bohem. Novou osobou je Simeon, člověk který žije vírou svého národa a má zvláštní, osobní vztah s Bohem. V textu se setkáme také s osobou Ducha Svatého, o němž už děti slyšely při setkání Marie s andělem Gabrielem a s Alžbětou. To nám dává možnost blíže se Duchem Svatým a jeho působením seznámit. Simeon dává dítěti Ježíši nová jména: spása a světlo k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Celý text je prodchnutý stejnou radostí jako předešlé, jde o radost vyjádřenou v chrámě, posvátném místě pro celý Boží lid. 
Cíl: rozšířit povědomí dětí o Svaté zemi představením chrámu; uvést děti do modlitby s Duchem Svatým a rozvíjet schopnost vnímat jeho přítomnost; podpořit jejich radost z daru Ježíše.
Doporučená příprava pro rodiče: jako u katecheze č. 1.

7. Bůh zachraňuje malého Ježíše 

Obsah: doporučeno pro děti asi od 6 let. Postavy v příběhu jsou už dětem známé, nově se rozšiřuje prostor na sousední Egypt, jehož krajinu představuje kulisa. Obvykle ji máme spojenu s pyramidami. Jednání Heroda, který se Ježíše bál, je umocněno vraždou dětí. Proti této zlobě stojí mocná ochrana Boží nad Ježíšem, Marií a Josefem. Zaznívám zde další proroctví, které spojuje tuto událost se Starozákonním příběhem o záchraně židovského národa, proto mu nevěnujeme pozornost. 
Cíl: uvést děti do poznání, že Bůh chrání, co v lidech a pro lidi koná. Lidská zloba může druhým ubližovat, ale nemůže je připravit o přítomnost a pomoc Boží. 
Doporučená příprava pro rodiče: jako u katecheze č. 1.

O tajemství Božího království

V Božím království je lidem dobře, protože zde žijí v jeho přítomnosti a ve vzájemné lásce. Boží království přišlo na zem s Ježíšem. Je kolem nás a v nás. Již na zemi ho můžeme zakoušet, plně ho budeme prožívat s Bohem v nebi. 

8. Jak Křtitel křtí a očekává Ježíše

Obsah: určen dětem od 7 let. O Janu Křtiteli jsme slyšeli při vyprávění o návštěvě Marie u Alžběty. Jan žil v poušti poblíž řeky Jordán, kam za ním chodili lidé, kteří měli rádi Boha a toužili po odpuštění svých hříchů, proto vstupovali do řeky Jordán a Jan je křtil. Příběh vypráví o návštěvě Ježíše, který se nechal od Jana pokřtít, aby lidé porozuměli tomu, že přišel, aby uvěřili v odpuštění hříchů od Boha. A Bůh při jeho křtu promluvil z nebe: toto je můj milovaný syn. 
Cíl: uvažovat s dětmi o vztahu mezi Bohem a námi lidmi. Všichni jsme jeho děti a Bohu záleží na našem štěstí. Šťastný život může prožívat ten, koho netíží žádný hřích a kdo věří v Boží odpuštění a nový začátek. V kom může působit Bůh prostřednictvím Ducha Svatého. Kdo takto žije, zakouší Boží království. 

Doporučená příprava pro rodiče:  zhlédnout videa o tajemství Božího království a tajemství církve

9. Ježíš ohlašuje příchod Božího království

Obsah: je určen již nejmladším dětem. Postupně jim předkládáme pět podobenství: začínáme růstem Božího království - z malého semínka, kterým může být i setkání s Ježíšem, může vyrůst velký strom, který slouží ptákům. Nejmladší děti se seznámí pouze s příběhem semínka a děti zkoumají, kdo do něj vložil takovou sílu. Později se zamýšlíme nad růstem Božího království v nás. 

Podobně přistupujeme i dalším podobenstvím: o kvasu (o vnitřní proměně našeho srdce), o ukrytém pokladu v poli (přítomnost Božího království musíme v životě objevit), o kupci a vzácné perle (o ceně Božího království pro člověka), o semeni, které roste samo (o naší spolupráci s Bohem na růstu Božího království). 

Cíl: uvést děti do porozumění jazyku znamení, kterým mluvil Ježíš v podobenstvích; pomoci jim žasnout nad Boží sílou a láskou k člověku, a tak podporovat růst vztahu dětí s Bohem. 

Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnout videa o tajemství Božího království a tajemství církve

10. Ježíš si vybral apoštoly a učí je

Obsah: děti po 4. roce věku slyší o apoštolech, které si Ježíš vybral. Chodili s ním a učili se od něho. Později čteme o tom, jak Ježíš naučil apoštoly modlit se k Bohu jako k Otci nás všech. Děti kolem 7. roku věku slyší či čtou o tom, jak Ježíš s apoštoly procházel Galileou, pomáhal lidem a učil je o Bohu a apoštolé mu v tom pomáhali.


Cíl: uváděti děti do tajemství církve: Ježíšovým posláním bylo shromáždit věřící lidi, kteří budou pokračovat v jeho díle a vytvoří společenství těch, kteří milují Boha: společně se modlí, vyučují o Bohu a konají dobré skutky. 

Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnout videa o tajemství Božího království a tajemství církve

11. Ježíš se představuje jako dobrý pastýř

Obsah: již s nejmladšími dětmi můžeme číst podobenství o dobrém pastýři, z něhož jsou vybrány verše tak, abychom se soustředili na hlavní myšlenky pro děti: Ježíš je jako dobrý pastýř, který se stará o své ovečky. Jde o podobenství, ovečky jsou proto symbolem pro někoho, kdo je pro Boha důležitý. S dětmi objevujeme, o kom Ježíš skutečně mluví. V čem spočívá péče pastýře o ovečky? Co to pro nás znamená? 

Biblický text nám nabízí ještě podobenství o ztracené ovci a zmiňuje také nebezpečí, která hrozí ovečkám od nájemce a vlka. Poselství těchto textů s dětmi řešíme postupně.  
Cíl: prohloubit vztah dětí k Bohu skrze porozumění obrazu dobrého pastýře, který se stará o své ovce, chrání je a dává za ně svůj život; přispět k tomu, aby děti později porozuměly smyslu Ježíšovy srmti na kříži. 

Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnout videa o tajemství Božího království a tajemství církve

O velikonočním tajemství

Jedná se o tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení. 0ddíl vychází z evangelijních textů od Ježíšova slavnostního vjezdu do Jeruzaléma do seslání Ducha Svatého o Letnicích. Ty všechny představují jednu velikonoční událost, která osvětluje jádro (kérygma) křesťanské víry. Tato událost se odehrává v Jeruzalémě. V liturgii se slaví v období tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí (vjezd do Jeruzaléma), a dále po celou velikonoční dobu, která končí slavností Seslání Ducha Svatého. 

12. Vyprávění o Ježíšově smrti a vzkříšení

Obsah: čítanka obsahuje jednoduché vyprávění o celé velikonoční události, aby ji děti poznaly jako jeden příběh s radostným začátkem a koncem. Dění příběhu jim pomáhá sledovat plánek Jeruzaléma, kde při četbě ukazujeme na jednotlivá místa. Se staršími dětmi si ta místa můžeme prohlédnout na fotografiích, aby se jim příběh stal reálnějším. 


Cíl: 
prohloubit poznání Ježíšova poslání a ocenit velikost Boží lásky k nám; děti by měly být schopny tento příběh samy převyprávět podle jednotlivých zastavení (nejedná se o zastavení křížové cesty), příběh představujeme jako celek s radostným začátkem (lidé oslavují Ježíše, kterého poznali jako dobrého posla od Boha) a koncem (Ježíšovi přátelé se přesvědčili, že žije). 

Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnutí videa o velikonočním tajemství a kérygmatu (jádru) křesťanské víry

13. Lidé vítají Ježíše v Jeruzalémě

Obsah: četba je určena dětem od pěti let věku a navazuje na příběh ve 12. katechezi. Jádrem textu je provolání lidí při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma: "Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský!" Titul (jméno) "král izraelský" už děti slyšely. Při jaké příležitosti? Připomeneme si všechny souvislosti. Co znamená provolání "Hosana"? (sláva, "hurá", ale také "pomoz"). Uvažujeme o tom (přiměřeně věku dětí), jakou pomoc člověk může očekávat od Boha. Dále se můžeme se dětmi kolem 7. roku můžeme zabývat branou do Jeruzaléma (symbol svatého města, přebývání s Bohem v nebi). 

Cíl:  prohloubit poznání, kým byl Ježíš pro jeho současníky, a kým je pro nás dnes 
Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnutí videa o velikonočním tajemství a kérygmatu (jádru) křesťanské víry

14. Ježíš slaví s apoštoly velikonoční večeři

Obsah: jedná se o delší vyprávění, které předčítáme i nejmladším dětem a všem (ideálně) na Zelený čtvrtek. S dětmi předem vyrobíme na malý stůj (je součástí materiálu) ubrus, kalich a misku (z fimohmoty), z papíru můžeme vystřihnout placku chleba. Děti se setkávají se s chlebem a vínem v roli symbolů, které zastupují skutečnou přítomnost Ježíše Krista při slavení této večeře na Ježíšovu "památku" (viz slovníček). Důležité je tedy propojit tuto událost s děním ve mši svaté a začít ho tam vědomě sledovat. S dětmi od 6 let čteme i fialově označenou část textu a přemýšlíme s nimi o dalším významu mše svaté: Ježíšovo dílo lásky má vést k tomu, abychom žili jako bratři a sestry jednoho Otce a zažívali tak Boží království. 

Cíl: připravit děti na vědomé (aktivní) prožívání slavení mše svaté a víru v Ježíšovu skutečnou přítomnost v proměněném chlebě a víně; prohloubit jejich smysl pro společenství církve.

Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnutí videa o velikonočním tajemství a kérygmatu (jádru) křesťanské víry; prostudování výkladu hesel XXXXX ve slovníčku pojmů. 

15. Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě a je zatčen

Obsah: při prvním čtení se věnujeme pouze modře označenému textu (pro děti kolem 5. roku věku). Tématem modlitba jako spojení s Bohem před důležitým okamžikem života. Vědomí, že Bůh je se mnou v každé situaci a on jediný může člověka zachránit pro život s ním. Dalším tématem je podpora trpícího člověka společnou modlitbou.  S nejstaršími dětmi řešíme otázky dobra a zla, možnosti se před zlem bránit. Ježíš dovolil, aby se ho nepřátelé zmocnili, ale od svého Otce očekával záchranu. 

Cíl: Přispět k porozumění velikonoční události; podpořit důvěru dětí v Boha a jejich modlitbu vlastními slovy, objevovat smysl ve společné modlitbě. 

Doporučená příprava pro rodiče:

16. Ježíš je odsouzen

Obsah: čítanka obsahuje dva texty pro starší děti: odsouzení před veleradou a před Pilátem. Text obsahuje nové termíny: velekněz, sbor starších lidu, znalci Zákona, neobsahuje název velerada (slova vysvětlíme, navážeme na znalce zákona z katecheze o mudrcích). Obsahem je dialog mezi Ježíšem a veleradou o jeho identitě: Syn člověka, Boží Syn - vysvětlíme a podpoříme odkazem na vánoční tajemství. Tyto skutečnosti Židy pobouřily natolik, že si pro něj přáli smrt. Z jejich pohledu šlo o rouhání člověka Ježíše, pro které žádali ten nejtěžší trest - smrt. Sami ho nemohli vykonat, museli se obrátit na zástupce římského císaře - Piláta. V dialogu s Pilátem není řešen náboženský spor, nýbrž žalující se snaží ukázat, že Ježíš škodí římské říši. I když Pilát nebyl přesvědčen o Ježíšově vině, nakonec podlehl a Ježíše odsoudil. Přemýšlíme, co vede člověka k takovému jednání, kdy se rozhoduje proti svému svědomí. 

Cíl: pomoci dětem proniknout hlouběji do skutečnosti hříchu a porozumět Boží lásce projevené v Ježíši, který vše dobrovolně přijal. 

Doporučená příprava pro rodiče:

17. Ježíš umírá na kříži a modlí se za lidi

Obsah: text je určený dětem asi od 5 let. Vypráví o Ježíšově ukřižování a pohřbu. Ze všech vyprávění o ukřižování je zde vyzdvižena skutečnost odpuštění. Ježíš prosí o odpuštění pro ty, kteří ho nechali ukřižovat, a také pro toho, který je odsouzen za své zločiny, ale uvěří v Boží milosrdenství. Další téma se týká skutku milosrdenství pohřbívat mrtvé: Ježíšovi přátelé ho všichni neopustili. Svoji lásku mu vyjádřili tím, že postarali o pohřbení jeho těla.  

Cíl: pomoci dětem porozumět daru odpuštění a připravit je tak na pozdější slavení svátosti smíření. Dát starším dětem příležitost přemýšlet nad dalším projevem lásky člověka k člověku. 

Doporučená příprava pro rodiče:

18. Nedělní setkání u prázdného hrobu

Obsah: vyprávění o nalezení prázdného hrobu je určeno již nejmladším dětem: Bůh Ježíše zachránil; Bůh je mocný a kámen, kterým byl hrob uzavřen, pro něj není překážkou, aby udělal to, co chce. Z rozhovoru mezi ženami a muži v bílém rouchu poznáváme, že Bůh to tak od začátku chtěl. Bylo zřejmé, že Ježíšovi nepřátelé nad ním nezvítězí. Se staršími dětmi můžeme uvažovat nad tím, jak překvapivá byla tato skutečnost pro Ježíšovy přátele, aby uvěřili. 

Cíl: přiblížit dětem nejdůležitější pravdu o Bohu: Bůh si nepřeje smrt člověka, ale obdarovává ho věčným životem. A proto můžeme věřit, že se setkáme i s těmi, kdo zemřeli, u Boha v nebi. 

Doporučená příprava pro rodiče: 

19. Vzkříšený Ježíš se setkává s přáteli

Obsah: čítanka nabízí celkem tři texty pro starší děti. V prvním z nich se Ježíš setkává s Marií Magdalskou, která ho měla velmi ráda a prožívala velký smutek z jeho smrti. Druhý a třetí text je určen dětem po 6. roce. Vypráví o setkání s učedníky, kteří ze strachu utíkají z Jeruzaléma, kde byl Ježíš ukřižován. Ve třetím se Ježíš setkává s nejbližšími přáteli - apoštoly u Genezaretského jezera, z nichž někteří byli Ježíšovou smrtí a vzkříšením zmateni. Všechny texty nabízejí společné otázky: jak a proč Ježíš pomáhá lidem poznat, že je zachráněn a živ? Co to pro ně znamenalo? Co se změnilo v jejich životech?

Cíl: pomoci dětem získat lepší představu o významu Ježíšova vzkříšení a připravit je na uvedení a porozumění tajemství církve. 

Doporučená příprava pro rodiče:

20. Ježíš odchází k Otci

Obsah: text čteme s dětmi po 5. roce věku před slavností Seslání Ducha Svatého. Uzavírá velikonoční událost nanebevstoupením Ježíše k nebeskému Otci, který Ježíši dává věčnou slávu za to, co vykonal. Zároveň tato událost otevírá novou etapu dějin lidstva. Ježíšovi žáci a následovníci dostanou příslib daru Ducha Svatého, aby pokračovali v Ježíšově díle. To dává podnět k tomu, abychom si s dětmi připomenuly důležité momenty související s působením Ducha Svatého a pomohli jim porozumět tajemství církve a jí svěřených svátostí. 

Cíl: prohloubit porozumění vztahu mezi Ježíšem a Duchem Svatým a důležitosti působení Ducha Svatého ve společenství věřících - v církvi. 

Doporučená příprava pro rodiče:

21. Ježíšovi přátelé přijímají dar Ducha Svatého

Obsah: vybrané verše ze Skutků apoštolů soustředí pozornost dětí postupně na způsob působení Ducha Svatého ve společenství věřících. Nejprve je to symbol ohně, jehož plamínek se usadil nad hlavou každého přítomného - zkoumáme jeho význam vzhledem k již známým souvislostem. Pro děti od 5 let je to spojení s modlitbou a s porozuměním Božím věcem - příležitost k syntéze poznání Božího vztahu k nám, lidem. Pro starší děti jje to o propojení lidí z různých zemí a částí světa jednou vírou. 

Cíl: pomoci dětem poznat a přijmout, že společenství církve je utvářeno díky působení Ducha Svatého a díky němu může pokračovat v Ježíšově díle. 

Doporučená příprava pro rodiče:

Tajemství církve

22. Apoštolové pokračují v Ježíšově díle

Obsah: vyprávění ze Skutků apoštolů o tom, co se dělo po seslání Ducha Svatého, hovoří o křtu jako o způsobu, jak vstoupit do společenství Ježíšových následovníků - církve, a o způsobu života, jakým se má toto společenství řídit. Text nabízí další pohled na význam křtu v našem životě a nabízí podněty k přemýšlení, jak mohou lidé (a tedy i my) žít i v dnešním světě. U dětí se nejprve omezíme na jejich zkušenost z rodinného života. 

Cíl: prohloubit porozumění tajemství církve a vztah dítěte s Bohem.

Doporučená příprava pro rodiče:

23. Šavel poznává Ježíše a přijímá křest

Obsah: vyprávění o změně smýšlení a jednání muže, který se jmenoval mezi Židy "Šavel", ukazuje na skutečnost, že ani Ježíšovi přátelé a následovníci nebyli ušetřeni odporu a pronásledování ze strany některých Židů a jejich učitelů. Šavel byl jedním z nich. Jeho setkání s Ježíšem bylo neobvyklé a mimořádně silné, ale způsobilo proměnu jeho srdce. To nám má být povzbuzením a nadějí, že Bůh nám pomáhá neustále. 

Cíl: nechat děti nahlédnout do počátků historie církve a prohloubit jejich důvěru a radost z Boha.

Doporučená příprava pro rodiče:

24. Jak mne Bůh obdaroval ve křtu

Obsah: postupné uvádění do významu jednotlivých liturgických znamení v obřadu křtu; oslava výročí křtu. Základním zdrojem jsou liturgické texty z obřadu křtu dítěte. Jejich obsah propojujeme s již známými událostmi z evangelia. 

Cíl: podpora porozumění křtu jako daru života s Bohem a připojení se k rodině Božích dětí

Doporučená příprava pro rodiče:

- série videí na YouTube, kanál liturgie.cz, název: Křest malého dítěte (13 dílů po cca 2 minutách); odkaz na 1. díl
- Liturgie křtu malých dětí - text podle oficiální knihy obřadu - krok za krokem; odkaz na liturgie.cz
- přednáška Marie Zimmermannové o výchově dětí ve víře rozvíjením darů, které dostaly ve křtu; YouTube kanál Pastoračního střediska - Centra pro rodinu; odkaz (1:03 hod.)

25. Jak se setkáváme s Ježíšem ve mši svaté

Obsah: postupné uvádění do liturgickým pojmů a jazyka znamení skrze jednotlivá gesta a vybrané momenty ve mši svaté.

Cíl: připravovat děti na aktivní slavení mše svaté s porozuměním, co a jak slavíme; propojit dění ve mši svaté s biblickými texty, které děti již znají.

Doporučená příprava pro rodiče:
- publikace Misálek nejen pro děti (J. Kotas, M. a Ž. Nedbalovi), Triton 2018 (obsahuje otázky a odpovědi, které mohou pomoci rodičům porozumět lépe mši svaté; s dětmi ale neprobírejte jednu část po druhé, ale postupujte podle metodiky k tomuto programu).