Scénáře katechezí pro rodiče a jejich příprava

Na této stránce je uveden seznam lekcí, jejich stručný obsah a cíl, ke kterému by měla společná práce s dítětem směřovat. Podrobné scénáře s návrhem postupných kroků a otázek pro děti spolu s návrhy na samostatnou práci dětí s pomocí didaktického materiálu jsou uvedeny v metodické příručce, která je součástí kompletu KBK.  

Některé lekce obsahují náměty pro několik katechezí. Každá lekce rozlišuje věk dětí a nabízí inspiraci, jak téma rozvíjet v jednotlivých věkových obdobích dítěte.

Úvodní vyprávění

Obsah: Vyprávění legendy o siláku Reprobovi, který hledal nejmocnějšího krále a poznal ho v dítěti Ježíši. Prohlídka materiálů, malování první figurky.
Cíl: motivovat děti k zájmu o Ježíše a práci s materiály v krabičce.  

Doporučení pro rodiče: zhlédnout video "Představení KBK v kostce a ukázka práce s materiálem"

O tajemství Vánoc

V tomto oddíle začínáme narozením Ježíše jako historickou událostí a zkoumáme tajemství, kdo je Ježíš a proč se narodil tímto způsobem (teologicky jde o vtělení Ježíšem Krista). Události začínají v evangeliu posláním anděla Gabriela k Zachariáši, v našem programu začínáme poselstvím anděla Gabriela židovské dívce Marii. Vyprávění událostí předchází základní uvedení do existence a smyslu proroctví. Jednotlivé epizody pocházejí z evangelia podle Lukáše a Matouše, protože pouze jejich autoři se věnují Ježíšovu dětství. Obsahují události přibližně dvou let. Liturgicky se slaví v době adventní, vánoční a v mezidobí (dříve končila doba vánoční tzv. Hromnicemi tj. 2. 2., kdy se připomíná představení Ježíše v chrámě). 

Doporučení pro rodiče: zhlédnout video "O tajemství Vánoc"

1. Začínáme vyprávět o Ježíši 

Obsah: Vyprávění o zemi, kde se Ježíš narodil a žil. V této zemi žili také lidé, kteří jako první poznali Boha, který k nim mluvil prostřednictvím proroků. Čteme o tom v Bibli, kterou si s dětmi prohlédneme. Proroci slibovali, že Bůh pošle lidem zachránce, Mesiáše. Nazývali ho různými jmény. Jedno z nich obsahuje Izajášovo proroctví, o jehož významu s dětmi přemýšlíme: "Lid, který chodil ve tmě, uvidí veliké světlo." Jaké světlo přijde? Od koho? Kdo je tím světlem?

Cíl: Postupně uvádět děti do porozumění základním pojmům: svatý, Svatá země, prorok, Bible – Písmo svaté, evangelium … Přiblížit dětem uvažování o prvním symbolu – světle a tím je uvádět do jazyka znamení, kterým se vyjadřuje poselství Bible i slavení liturgie.

2. Anděl ohlašuje narození Ježíše dívce Marii

Obsah: Lidé, kteří věřili Bohu a znali proroctví o Mesiáši dlouho očekávali jeho příchod. Dnes si toto čekání připomínáme při prožívání období, kterému říkáme advent. Přiblížíme dětem toto čekání pomocí adventního kalendáře. Ve druhé části lekce (doporučujeme, aby probíhala samostatně) čteme z Písma svatého o události, kterou prožila dívka Maria v Nazaretě. Bůh splnil svůj slib o světle. Má se jím stát dítě, které se Marii narodí. Budeme zkoumat, co andělo tomto dítěti říká. S dětmi od 6 let se zaměříme i na nabídku spolupráce: Maria řekla své "ano"; co to pro ni a ostatní lidi znamenalo? Děti si tuto scénu sestavía příběh si znovu prožijí jeho "přehráním".

Cíl: Uvést děti při prezentaci příběhu do základního "schématu" Božího jednání: On má první iniciativu (posílá anděla), plní své sliby (obsah andělova sdělení), zve člověka ke spolupráci a rozhodnutí nechává na něm. Mariino rozhodnutíjí změnilo život.
 • dětem do 5 let: zprostředkovat dětem mariinu radost z toho,že Bůh splnil svůj slib;
 • 5–6 let: pomoci dětem pojmenovat dítě, které se narodilo, a zkoumat význam jména, které oznámil anděl; objevit, čím se Ježíš lišíod ostatních lidí;
 • nad 6 let: poznat, že Bůh si vybírá lidi a zve je ke spolupráci; objevit,co pro Marii znamenalojejí vyvolení.

3. Maria s Alžbětou chválí Boha

Obsah: Maria se vydala na cestu do Judských hor, kde navštívila Alžbětu. Jejich setkání je od začátku radostné. Z čeho se radují? Kdo je důvodem jejich radosti? Se staršími dětmi nasloucháme písni, které se latinsky říká Magnificat. Maria v ní chválí Boha za všechno, co vykonal pro ni a pro její národ. Nejstarší děti (od 7 let) seznámíme s Alžbětiným a Zachariášovým synem Janem, kterému se říká Jan Křtitel, a s jeho prorockým posláním. 

Cíl: Pomoci dětem poznat, že oba synové byli jejich maminkám darováni Bohem a ony za to Bohu radostně děkují. Připravit děti na to, aby postupně porozuměli tomu, proč se oba stali darem pro všechny lidi nejen ve své době, a v čem tento dar spočívá:
 • dětem do 5 let: pomoci jim porozumět textu, který hovoří o setkání dvou žen, kterým bylo Bohem darováno dítě, a vidět jejich radost a vděčnost;
 • 5–6 let: všimnout si, jak Alžběta oslovila Marii a jak pojmenovala její dítě, porozumět tomu, co texto Bohu a o Ježíši říká a vzbudit jejich úžas a radost z Božího obdarování;
 • nad 6 let: porozumět důvodůma způsobu modlitby chvály a uvéstji do života dětí.

4. Pastýři chválí Boha za všechno, co viděli a slyšeli 

Obsah: Děti naslouchají vybraným veršům z evangelia podle Lukáše. V příběhu vystupuje několik osob, proto se s nimi blíže seznámíme: císař, Josef, Maria, pastýři, andělé. Událost se stala na konkrétním místě ve Svaté zemi, seznamujeme se nově s Betlémem, městem krále Davida (poznámka pro školáky). Pro znázornění příběhu vyrobíme (nebo najdeme) ovečky. Můžeme zpívat koledy. Poznáváme radostný obsah příběhu všemi smysly.

S dětmi od 5 let se zaměříme i na nová jména pro narozené dítě, o kterých zpívají andělé (Spasitel a Kristus Pán). S nejstaršími dětmi (cca od 6 let) se zabýváme také reakcí pastýřů na to, co všechno viděli a slyšeli. 

Cíl: Rozvíjet vztah dětí k Bohu skrze radost, chválu a děkování: 

 • dětem do 5 let: zprostředkovat radost andělů a pastýřů z příchodu Ježíše na svět, protože mu daruje pokoj; uvádět děti do modlitby chvály a díků;
 • 5–6 let: rozšířit poznání Ježíše jako Spasitele a Pána, zkoumat význam těchto jmen;
 • nad 6 let: všimnout si, kdo byli prvními návštěvníky narozeného Ježíše a připravit tak děti na porozumění skutečnosti, že se Ježíš narodil pro všechny lidi bez ohledu na jejich postavení; porozumět jednání pastýřů.

5. Mudrci putují za Ježíšem a klanějí se mu 

Obsah: Vzhledem k náročnějšímu obsahu je vhodné číst s dětmi tento text až po 5. roce věku. Děti naslouchají příběhu, ve kterém vystupují nové osoby: mudrci od východu. Pojmy a jména jako král Herodes, velekněží a učitelé Zákona budou děti znát z velikonočního příběhu Ježíše (v tomto případě nejde o stejného Heroda; první z nich nesl jméno "Ukrutný", druhý byl jeho synem a jmenoval se Herodes Antipas). Z oblasti zeměpisu je zde zmínka o Judsku a městě Jeruzalému. K poznání Ježíše nám pomohou nová "jména" (tituly) pro Ježíše jako židovský král a vládce. V příběhu se objevují hned čtyři výrazné symboly: hvězda, která odkazuje na Ježíše jako světlo a také na potomka praotce Jákoba; dále tři dary, které mudrci přinesli dítěti. V textu se setkáváme i s novým proroctvím, tentokrát o Betlému. Obsah vyprávění je obdobný jako u předešlých lekcí: jedná se o narození Ježíše a reakce lidí na ně. Novou skutečností je strach ze zprávy o narození nového židovského krále. 

Cíl: Pokračujeme v uvádění dětí do reálií spojených s Ježíšovým životema do objevování daru jeho narození (mudrci zastupují okolní svět); král a učitelé zastupují lidi, kteří si myslí, že Boha znají, ale nic nového od něj neočekávají.
 • 5–6 let: připravit děti na porozumění dalším tajemstvím spojených s Ježíšem prostřednictvím symboliky darů mudrců; posílit poznání, že Ježíš přišel pro všechny lidi všech národů; porozumět smyslu klanění (příprava na porozumění liturgickým gestům; uvádět děti do pochopení tajemství zla a hříchu;
 • nad 6 let: přemýšlet o důsledcích zlého smýšlení a jednání.

6. Simeon chválí Boha v chrámě za narození Ježíše 

Obsah: Téma je určeno dětem od 5 let. Novou realitou je židovský chrám; symbol na něm (menorah) ukazuje na Boží přítomnost, chrám má tedy zvláštní význam při setkávání věřících s Bohem. Novou osobou je Simeon, člověk, který žije vírou svého národa a má zvláštní osobní vztah s Bohem. V textu se setkáme také s osobou Ducha svatého, o němž už dítě slyšelo při setkání Marie s andělem Gabrielem a s Alžbětou. To nám dává možnost blíže se s Duchem svatým a jeho působením seznámit. Simeon dává dítěti Ježíši nová jména: spása a světlo k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Celý text je prodchnutý stejnou radostí jako předešlé, jde o radost vyjádřenou v chrámě, posvátném místě pro celý Boží lid. Na tento text může navázat liturgická katecheze o významu světla v liturgii. 

Cíl: Rozvíjet vztah dětí ke společné liturgiiv kostele.
 • 5–6 let: rozšířit povědomí dětío Svaté zemi představením chrámu; uvést děti do modlitby s Duchem svatým a rozvíjet schopnost vnímat jeho přítomnost; podpořit jejich radost z daru Ježíše;
 • nad 6 let: postupujte podle věku dětí: rozvíjet vztah dětí ke kostelu a společné liturgii navazující liturgickou katechezí s důrazem na symbol světla a děkovnou modlitbu (eucharistie znamená díkuvzdání, jednodušeji děkování).

7. Bůh zachraňuje malého Ježíše 

Obsah: Doporučeno pro děti asi od 6 let. Postavy v příběhu už děti znají, nově se prostor rozšiřuje na sousední Egypt, jehož krajinu představuje kulisa. Obvykle ji máme spojenu s pyramidami. Jednání Heroda, který se bál o svůj trůn, vrcholí vraždou malých dětí v Betlémě. Ježíš však Herodovi uniká, protože proti jeho zlobě stojí mocná Boží ochrana Ježíše, Marie a Josefa. V textu slyšíme proroctví, které spojuje tuto událost se starozákonním příběhem o záchraně židovského národa z Egypta. Toto téma ale přesahuje možnosti malých dětí, proto mu nevěnujeme pozornost
Cíl: Uvést děti do poznání, že Bůh chrání, co v lidech a pro lidi koná. Lidská zloba může druhým ubližovat, ale nemůže je připravit o přítomnost a pomoc Boží.

O tajemství Božího království

V Božím království je lidem dobře, protože zde žijí v jeho přítomnosti a ve vzájemné lásce. Boží království přišlo na zem s Ježíšem. Je kolem nás a v nás. Již na zemi ho můžeme zakoušet, plně ho budeme prožívat s Bohem v nebi. 

Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnout videa o tajemství Božího království 

8. Jak Křtitel křtí a očekává Ježíše

Obsah: Lekce je určena dětem od 7 let. O Janu Křtiteli jsme slyšeli při vyprávění o návštěvě Marie u Alžběty. Jan žil v poušti poblíž řeky Jordán, kam za ním chodili lidé, kteří měli rádi Boha a toužili po odpuštění svých hříchů. Tito lidé vstupovali do řeky Jordán a Jan je křtil ponořením do vody, se kterou jakoby "odpluly" jejich hříchy. Příběh vypráví o Ježíši, který přišel za Janem přijmout křest. Ježíš nebyl hříšný člověk, ale na jeho křtu se mělo ukázat, že Bůh miluje každého člověka a chce mu odpustit hříchy. Bůh při Ježíšově křtu promluvil z nebe: "Toto je můj milovaný syn". Na Ježíše přitom sestoupil Duch svatý v podobě holubice. To souvisí s naším křtem, kdy jsme také přijali dar odpuštění a dar Ducha svatého. Jsme Boží děti.   

Cíl: Uvažovat s dětmi o vztahu mezi Bohem a námi lidmi. Všichni jsme jeho děti a Bohu záleží na našem štěstí. Šťastný život může prožívat ten, koho netíží jeho hříchy a kdo věří v Boží odpuštění a nový začátek. V takovém člověku může působit Bůh prostřednictvím Ducha svatého. Kdo takto žije, zakouší Boží království.

9. Ježíš ohlašuje příchod Božího království

Obsah: Lekce jsou určeny již nejmladším dětem. Postupně (během několika let) jim předkládáme pět podobenství. Doporučujeme začít podobenstvím o kupci a vzácné perle, které ukazuje na vzácnost Božího království. Pokračujeme růstem Božího království: z malého semínka, kterým může být i setkání s Ježíšem, může vyrůst velký strom, jenž slouží druhým. Nejmladší děti se seznámí pouze s příběhem semínka a děti zkoumají, kdo do něj vložil takovou sílu. Později se zamýšlíme nad růstem Božího království v nás. Podobně přistupujeme i dalším podobenstvím: o kvasu (o vnitřní proměně našeho srdce), o ukrytém pokladu v poli (přítomnost Božího království musíme v životě objevit), o kupci a vzácné perle (vrátíme se k němu podrobněji; rozvíjíme představu o hodnotě Božího království pro člověka), o semeni, které roste samo (o naší spolupráci s Bohem na růstu Božího království). Poslední podobenství je vhodné pro děti alespoň šestileté. 

Cíl: Uvést děti do porozumění jazyku znamení, kterým mluvil Ježíš v podobenstvích; pomoci jim žasnout nad Boží sílou a láskou k člověku a podporovat tak růst vztahu dětí s Bohem.

10. Ježíš si vybral apoštoly a učí je

Obsah: Obsah této lekce je určen dětem od tří let věku. Nejprve uslyší, že Ježíš měl učedníky, ze kterých si vybral dvanáct mužů, které nazval apoštoly. Po pátém roce věku čtěte o tom, co Ježíš ve své zemi dělal, jak hlásal radostnou zprávu o Bohu a pomáhal potřebným lidem. Apoštolové se to od něj učili a on je poslal, aby dělali totéž. S dětmi školního věku čtěte, jak Ježíš pozval rybáře od Galilejského jezera, aby byli jeho prvními apoštoly, a jak všechny učil modlit se k našemu společnému nebeskému Otci.

Cíl: Uvádět děti do tajemství církve: Ježíšovým posláním bylo shromáždit lidi, kteří budou pokračovat v jeho díle a vytvoří společenství těch, kteří milují Boha. Společně se modlí a slaví svátky víry, hlásají evangelium a pomáhají potřebným lidem.

11. Ježíš se představuje jako dobrý pastýř

Obsah: Podobenství o dobrém pastýři je možné číst již s nejmladšími dětmi. Text je upraven výběrem veršů tak, aby představil Ježíše jako dobrého pastýře dětem. Znamená to, že se pastýř stará o své ovečky, zná je jménem a ony znají jeho. Jde o podobenství, ovečky jsou proto symbolem někoho, kdo je pro Boha důležitý. S dětmi objevujeme, o kom Ježíš skutečně mluví. V čem spočívá péče pastýře o ovečky? Co to pro nás znamená? Biblický text nám nabízí ještě podobenství o nalezené ovci a zmiňuje také nebezpečí, která hrozí ovečkám od člověka, který není jejich pastýřem, a od vlka. Poselství těchto textů hledejte s dětmi postupně. 

Cíl: Prohloubit vztah dětí k Bohu díky porozumění obrazu dobrého pastýře, který se stará o své ovce, chrání je a dává za ně svůj život; přispět k tomu, aby děti později porozuměly smyslu Ježíšovy smrti na kříži

O velikonočním tajemství

Jedná se o tajemství Ježíšovy smrti a vzkříšení. 0ddíl vychází z evangelijních textů od Ježíšova slavnostního vjezdu do Jeruzaléma do seslání Ducha Svatého o Letnicích. Ty všechny představují jednu velikonoční událost, která osvětluje jádro (kérygma) křesťanské víry. Tato událost se odehrává v Jeruzalémě. V liturgii se slaví v období tzv. Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí (vjezd do Jeruzaléma), a dále po celou velikonoční dobu, která končí slavností Seslání Ducha Svatého. 

Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnout videa O velikonočním tajemství

12. Vyprávění o Ježíšově smrti a vzkříšení

Obsah: Čítanka KBK obsahuje jednoduché vyprávění o celé velikonoční události, aby ji děti poznaly jako jeden příběh s radostným začátkem (lidé oslavují Ježíše, byl poslán od Boha jako Mesiáš) a koncem (Ježíšovi přátelé se přesvědčili, že žije, a přijali od něj poslání pokračovat v jeho díle). Dění příběhu jim pomáhá sledovat plánek Jeruzaléma, kde mohou děti při četbě hledat jednotlivá zastavení na Ježíšově cestě. Se staršími dětmi si tato místa můžete prohlédnout na fotografiích, aby se pro ně příběh stal reálnějším. Příběh o smrti a vzkříšení Ježíše Krista obsahuje jádro křesťanské víry a je slaven při mši svaté; katecheze má děti na tyto skutečnosti připravit.

Cíl: Pomoci dítěti, aby samo převyprávělo velikonoční příběh podle jednotlivých zastavení (nejedná se o zastavení křížové cesty). Prohloubit poznání Ježíšova poslání a ocenit velikost Boží lásky k nám. Připravit děti na porozumění mši svaté.

13. Lidé vítají Ježíše v Jeruzalémě

Obsah: Téma je určeno dětem od pěti let věku a navazuje na příběh ve 12. lekci. Jádrem textu je provolání lidí při Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma: "Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, král izraelský!" Titul (jméno) "král izraelský" už děti slyšely. Při jaké příležitosti? Připomeneme si souvislosti s tím, co už děti poznaly. Co znamená provolání "Hosana"? (sláva, "hurá", ale také "pomoz"). Uvažujeme, jakou pomoc může člověk očekávat od Boha (přiměřeně věku dětí). S dětmi kolem 7. roku se můžeme zabývat branou do Jeruzaléma (symbol svatého města, přebývání s Bohem v nebi).  

Cíl:  Prohloubit poznání, kým byl Ježíš pro své současníky, kým je pro nás dnes a jak nám pomáhá.  

14. Ježíš slaví s apoštoly velikonoční večeři

Obsah: Jedná se o delší vyprávění, které je předčítáno i nejmladším dětem a všem (ideálně) na Zelený čtvrtek. Děti se setkávají s chlebem a vínem, aby postupně porozuměly skutečné přítomnosti Ježíše Krista při slavení této večeře na Ježíšovu "památku" (viz slovníček). Důležité je tedy propojit tuto událost s děním ve mši svaté a začít ho tam vědomě sledovat. S dětmi od 6 let čteme i fialově označenou část textu a přemýšlíme s nimi o dalším významu mše svaté: Ježíšovo dílo lásky má vést k tomu, abychom žili jako bratři a sestry jednoho Otce a zažívali tak Boží království.  

Cíl: Připravit děti na vědomé (aktivní) prožívání slavení mše svaté a víru v Ježíšovu skutečnou přítomnost v proměněném chlebě a víně. Prohloubit jejich smysl pro společenství církve.

15. Ježíš se modlí v Getsemanské zahradě a je zatčen

Obsah: Modlitba Ježíše v Getsemanské zahradě je určena dětem od 5. roku. Ježíš odešel po velikonoční večeři za město, aby se zde modlil před důležitým a těžkým životním okamžikem. Nechtěl být sám, a proto vzal s sebou apoštoly a také je vyzval k modlitbě. Pomáháme dětem poznat, že Bůh je s člověkem v každé situaci a on jediný nás může zachránit pro život s ním. Ve druhé části textu pro děti školního věku slyšíme, jak Bůh prostřednictvím anděla pomáhá Ježíši, ale také že apoštolové s ním nedokázali bdít a usínali. Hovoříme s dětmi o tom, že každý z nás může podpořit trpícího člověka modlitbou. V poslední části textu dochází ke konfrontaci mezi Ježíšem, apoštoly, zrádcem Jidášem a vojáky. Řešíme otázky dobra a zla: co je jeho zdrojem, jak se před ním můžeme bránit? Ježíš dovolil, aby se ho nepřátelé zmocnili, ale od svého Otce očekával záchranu.  

Cíl: Přispět k porozumění velikonoční události. Podpořit důvěru dětí v Boha a jejich modlitbu vlastními slovy. Objevovat smysl ve společné modlitbě.

16. Ježíš je odsouzen

Obsah: Téma je určeno dětem školního věku. Čítanka KBK obsahuje dva texty: odsouzení před veleradou a před Pilátem. První dialog mezi Ježíšem a veleradou vypovídá o jeho původu. Používá tituly Syn člověka a Boží Syn. Objasňujeme je s odkazem na vánoční tajemství. Pro Židy bylo nepřijatelné, aby se Ježíš nazýval Božím Synem. Považovali to za rouhání Bohu, a proto si pro Ježíše přáli smrt. Sami ho nemohli popravit, proto se museli obrátit na zástupce římského císaře, kterým byl prokurátor Pilát. V dialogu s Pilátem není řešen náboženský spor, nýbrž se žalující snaží ukázat, že Ježíš škodí římské říši. I když Pilát nebyl přesvědčen o Ježíšově vině, nakonec podlehl výhružkám a Ježíše odsoudil. Přemýšlíme, co vede člověka k takovému jednání, kdy se rozhoduje proti svému svědomí.  

Cíl: Pomoci dětem proniknout hlouběji do skutečnosti hříchu. Porozumět Boží lásce projevené v Ježíši, který vše dobrovolně přijal

17. Ježíš umírá na kříži a modlí se za lidi

Obsah: Lekce je určena dětem asi od 5 let, text je v Čítance KBK rozdělen na dvě části. Část pro mladší děti vypráví o Ježíšově ukřižování a pohřbu. Je zde vyzdvižena Ježíšova prosba o odpuštění pro ty, kteří ho nechali ukřižovat. Sám zůstává ve spojení s Otcem až do posledního vydechnutí. Delší část textu je věnována Ježíšovu pohřbu, o který se zasloužili jeho přítel z řad farizeů a ženy. V části pro děti školního věku je zmiňován Šimon z Kyrény, který pomáhá Ježíši nést kříž, a zločinci, z nichž jeden uvěří v Boží milosrdenství a Ježíš mu odpouští. V kontrastu s těmito muži stojí vyprávění o posmívajících se členech velerady a vojácích. Můžeme se také ptát, kde jsou Ježíšovi nejbližší přátelé apoštolové. To vše nám dává námět k uvažování o různých postojích k utrpení druhého člověka.   

Cíl: Pomoci dětem porozumět daru odpuštění. Připravit je tak na pozdější slavení svátosti smíření. Dát starším dětem příležitost přemýšlet nad dalším projevem lásky člověka k člověku.

18. Nedělní setkání u prázdného hrobu

Obsah: Vyprávění o nalezení prázdného hrobu je určeno již nejmladším dětem: Bůh vrátil Ježíši život (vzkřísil ho, zachránil ho); Bůh je mocný a kámen, kterým byl hrob uzavřen, pro něj není překážkou, aby udělal to, co chce. Muži v bílém rouchu říkají: "Není tady, byl vzkříšen". Ježíšovi nepřátelé nad ním nezvítězili. Prázdný hrob je symbolem Ježíšova vítězství. Pro křesťana je víra v Ježíšovo vzkříšení zásadní.

Cíl: Přiblížit dětem nejdůležitější pravdu o Bohu: Bůh si nepřeje smrt člověka, ale obdarovává ho věčným životem. Proto můžeme věřit, že se setkáme i s těmi, kdo zemřeli, u Boha v nebi

19. Vzkříšený Ježíš se setkává s přáteli

Obsah: Čítanka KBK nabízí celkem tři texty pro starší děti. V prvním z nich se Ježíš setkává s Marií Magdalskou, která ho měla velmi ráda a kvůli jeho smrti prožívala velký smutek. Druhý a třetí text je určen dětem školního věku. Vypráví o setkání s učedníky, kteří ze strachu utíkají z Jeruzaléma, kde byl Ježíš ukřižován. Ve třetím se Ježíš setkává s nejbližšími přáteli – apoštoly u Galilejského jezera. Někteří z nich byli Ježíšovou smrtí a vzkříšením zmateni. Všechny texty nabízejí společné otázky: jak a proč Ježíš pomáhá lidem poznat, že je zachráněn a živ? Co to pro ně znamenalo? Co se v jejich životech změnilo? Zároveň si můžeme všimnout, že tato setkání se vzkříšeným Ježíšem podporují utváření společenství Ježíšových učedníků – církve.

Cíl: Pomoci dětem získat představu o významu Ježíšova vzkříšení. Připravit je na uvedení do tajemství církve, aby mu mohly porozumět.

20. Ježíš odchází k Otci

Obsah: Lekce je určena dětem od asi pěti let věku, které budou naslouchat vyprávění o Ježíšově nanebevstoupení. Dva andělé oznamují apoštolům radostnou zprávu: Ježíš, který odešel do nebe, zase stejným způsobem přijde. Proto uvedeme děti do tajemství druhého Ježíšova příchodu a propojíme jeho očekávání s adventem a s tajemstvím víry, které recitujeme ve mši svaté. S dětmi školního věku čteme i první verše knihy Skutky apoštolů, kde se připomíná Ježíšovo učení o Božím království a slib, že na ně sestoupí Duch svatý. Až se to stane, budou schopni vydávat o Ježíši svědectví prožíváním Božího království naplněného láskou a mírem zde na zemi. To dává podnět k tomu, abychom si s dětmi připomenuli důležité momenty související s působením Ducha svatého a pomohli jim porozumět tajemství církve a jí svěřených svátostí.

Cíl: Uvést děti do tajemství Ježíšova druhého příchodu a propojit jej s obsahem adventu. Uvést děti do tajemství působení Ducha svatého ve společenství věřících – v církvi.

21. Ježíšovi přátelé přijímají dar Ducha Svatého

Obsah: Vybrané verše ze Skutků apoštolů soustředí pozornost dětí postupně na projevy působení Ducha svatého ve společenství věřících. Nejprve je to symbol ohně, jehož plamínek se usadil nad hlavou každého přítomného – zkoumáme jeho význam vzhledem k již známým souvislostem. Pro děti od 5 let je to spojení s modlitbou a s porozuměním Božímu plánu na uskutečňování Božího království v nás a mezi námi. Pro starší děti tato událost nabízí myšlenku propojení lidí z různých zemí a částí světa vírou v jednoho Boha.  

Cíl: Pomoci dětem poznat a přijmout, že společenství církve je utvářeno působením Ducha svatého a díky němu může pokračovat v Ježíšově díle šíření Božího království.

Tajemství církve

Doporučená příprava pro rodiče: zhlédnout videa o tajemství církve

22. Apoštolové pokračují v Ježíšově díle

Obsah: Lekce je určena dětem školního věku. Vypráví podle knihy Skutků apoštolů o jejich působení po seslání Ducha svatého. S dětmi se věnujeme nejprve křtu jako způsobu, jímž člověk může vstoupit do společenství Ježíšových učedníků, které nazýváme církví, tzn. shromážděním lidí, kteří patří k Bohu. Je vhodné, aby na toto téma navázala katecheze o křtu z kap. 24. Druhým tématem lekce je svědectví o způsobu života tohoto společenství. S dětmi přemýšlíme na základě jejich zkušeností z rodiny, jak žije Ježíšova církev své povolání dnes. Odpověď bude zahrnovat také porozumění svátostem křtu a eucharistie jako projevům Ježíšovy pomoci dnešním lidem skrze církev.

Cíl: Prohloubit porozumění tajemství církve. Porozumět svátostem křtu a eucharistie jako setkání s živým Ježíšem. Prohloubit vztah dítěte s Bohem.

23. Šavel poznává Ježíše a přijímá křest

Obsah: Lekce je určena dětem školního věku. Děti uslyší biblické vyprávění o Šavlovi, který se stal Ježíšovým učedníkem a pak apoštolem. Nejprve patřil ke skupině lidí kolem velekněze, kteří prosadili ukřižování Ježíše. Když si tito lidé mysleli, že Ježíš zemřel, začali pronásledovat jeho přátele a učedníky. Ve Skutcích apoštolů čteme, že Šavel hořel touhou zabíjet učedníky Páně, ale na své cestě za nimi do Damašku se setkal s Pánem, který se mu ukázal jako světlo z nebe. Šavel slyšel Ježíšův hlas, poslechl ho a za několik dní se dal pokřtít a přijal jméno Pavel. Bůh proměnil jeho srdce. Pavlův příběh je pro lidi povzbuzením a nadějí, že se Bůh stará o každého člověka, každého "chrání od zlého", jak ho o to prosíme v modlitbě Otče náš, a zve ho do společenství církve.  

Cíl: Nechat děti nahlédnout do počátků historie církve a prohloubit jejich důvěru a radost z Boha. Prohloubit porozumění Ježíši jako světlu pronikajícímu do našich životů. Prohloubit porozumění modlitbě Otče náš.

24. Jak mne Bůh obdaroval ve křtu

Obsah: Tato a následující lekce uvádějí dítě do porozumění dění v liturgii nejprve skrze poznávání předmětů a míst, kde se liturgie děje, a poté liturgických znamení – tj. jednání především kněze, které sestává z viditelné činnosti (např. polévání vodou) a modlitby, která tuto činnost doprovází. Význam křtu spočívá zejména v daru nového života, s nímž je spojen podíl na životě Boží Trojice, a v připojení se k církvi. Samotný obřad křtu je sestaven z několika tzv. liturgických úkonů. Každý z nich odkazuje na určitý dar, který nový křesťan od Boha přijme a které chceme dětem přiblížit, aby z nich mohly žít. Všechny dary křtu jsou obsaženy v tzv. liturgických znameních, s nimiž se děti postupně seznámí. Všechny dary křtu jsou obsaženy v tzv. liturgických znameních, s nimiž se děti postupně seznámí. Liturgické znamení v sobě spojuje něco viditelného z našeho světa jako např. vodu nebo světlo, s nímž se něco děje, a modlitbu, která nám pomáhá poznat, jaký neviditelný dar dostáváme. Může to být např. radost, odpuštění, požehnání, nový život s Bohem, síla ke konání dobra apod. Lekce slouží k tomu, aby děti postupně porozuměly těmto liturgickým znamením a byly motivovány k děkování za dary, které ve křtu dostaly. Základním zdrojem jsou liturgické texty z obřadu křtu dítěte. Jejich obsah propojujeme s již známými událostmi z evangelia.

Cíl: Podpora porozumění křtu jako daru života s Bohem a připojení se k rodině Božích dětí. Porozumění darům, které dostáváme ve křtu a zviditelňují je jednotlivá liturgická znamení.

Doporučená příprava pro rodiče:

 • série videí na YouTube, kanál liturgie.cz, název: Křest malého dítěte (13 dílů po cca 2 minutách); odkaz na 1. díl
 • Liturgie křtu malých dětí - text podle oficiální knihy obřadu - krok za krokem; odkaz na liturgie.cz
 • přednáška Marie Zimmermannové o výchově dětí ve víře rozvíjením darů, které dostaly ve křtu; YouTube kanál Pastoračního střediska - Centra pro rodinu; odkaz (1:03 hod.)

25. Jak se setkáváme s Ježíšem ve mši svaté

Obsah: Obsah této lekce prolíná celým programem, proto se k němu příležitostně vracejte. Zároveň je vhodné dětem představit některé dílčí části uceleně. Jedná se zejména o kostel a jeho hlavní místa, dále o liturgické předměty a některá liturgická gesta a znamení. Díky těmto všem prvkům by pak dítě mělo být schopno jednoduše vyprávět, jak slavíme mši svatou a co se při ní děje.

Cíl: Připravovat děti na aktivní slavení mše svaté s porozuměním, co a jak slavíme. Propojit dění ve mši svaté s biblickými události, které děti již znají, a tak je uvést do slavení liturgického roku.

Doporučení pro rodiče: 

 • publikace Misálek nejen pro děti (J. Kotas, M. a Ž. Nedbalovi), Triton 2018 (obsahuje otázky a odpovědi, které mohou pomoci rodičům porozumět lépe mši svaté; s dětmi ale neprobírejte jednu část po druhé, ale postupujte podle metodiky k tomuto programu).